diumenge, 5 de juliol de 2009

POST 130 EN DIFERENTS IDIOMES: El problema del pres i les 2 portes

Català: En motiu de que aquest sigui el post 130 d'aquest bloc, el faré sobre un problema de matemàtiques (o de llengua), i, a més, en diferents idiomes. El problema és aquest:

En una cel·la d'una presó, hi ha un pres, 2 portes de sortida i 2 guardians, un a cada porta. El pres sap que una sortida porta ala llibertat, i que l'altra porta a estar tota la vida més a la presó. També sap, que un guardià sempre diu la veritat i que l'altre sempre diu mentides. No té perquè estar el que diu mentides a la porta que et duu tota la vida més a la presó ni al revés.

Sabent tot això, el pres ha de fer una pregunta a qualsevol dels dos guardians (el pres, tampoc sap quin és el guardià que diu la veritat i el que diu mentides). QUINA PREGUNTA HAURÀ DE FER PER SABER QUINA ÉS LA PORTA DE LA LLIBERTAT?

La resposta, el dia 31 d'agost.

Español (castellà):
Con motivo de que éste sea el post 130 de este blog, lo haré sobre un problema de matemáticas (o de lengua), y, además, en diferentes idiomas. El problema es este: En una celda de una prisión, hay un preso, 2 puertas de salida y 2 guardianes, uno en cada puerta. El preso sabe que una salida lleva a la libertad, y que la otra lleva a estar toda la vida más a la cárcel. También sabe, que un guardián siempre dice la verdad y que el otro siempre dice mentiras. No tiene porqué estar el que dice mentiras en la puerta que te lleva toda la vida más a la cárcel ni al revés. Sabiendo todo esto, el preso tiene que hacer una pregunta a cualquiera de los dos guardianes (el preso, tampoco sabe cuál es el guardián que dice la verdad y lo que dice mentiras). QUÉ PREGUNTA DEBERÁ HACER PARA SABER CUÁL ES LA PUERTA DE LA LIBERTAD? La respuesta, el día 31 de agosto.

English (anglès):
By reason of that is the 130 post in this blog, I will do on the math problems (or languages), and also in different languages. The problem is this: In a cell in a prison, a prisoner, 2 doors and 2 output guards, one on each door. The prisoner knows that a free wing exit door and another door to be over a lifetime in prison. We also know that a guardian always tells the truth and the other always tells lies. It has to be said that lies at the door that leads you over a lifetime in prison or the other way around. Knowing all this, the prisoner must ask a question to either guardians (the prisoner, nor know what the Guardian says that the truth and the lies he says). QUESTION WHAT WILL BE MADE TO KNOW WHAT IS THE GATE OF FREEDOM? The response, on the 31st August.

Shqipe (albanès):
Nga arsye se është e 130 në këtë blog post, Unë do të bëj në matematikë probleme (ose gjuhë), dhe edhe në gjuhë të ndryshme. Problemi është ky:
Në një qelizë në një burg, një të burgosuri, 2 dyer dhe 2 output rojet, një në çdo derë. I burgosuri e di se një e krahut të lirë dhe një tjetër dalje dyer dyer të gjatë tërë jetës në burg. Ne gjithashtu e dimë se një mbrojtës i thotë gjithmonë të vërtetën, e të tjera dhe gjithmonë i thotë gënjeshtra. Ajo ka për të të thuhet se qëndron në derë që çon ju gjatë tërë jetës në burg ose anasjelltas. Njohja e gjithë kjo, të burgosurve duhet të kërkojë një pyetje ose kujdestarët (e të burgosurve, e as që e dinë se çka Guardian thotë se me të vërtetën dhe ai thotë gënjeshtra). PYETJA E ÇKA DO TË MADE DI TE CILAT ESHTE E DERA LIRIA? Përgjigja, më 31 gusht.

Deutsch (alemany):
Mit Grund dafür ist die 130 Post in diesem Blog werde ich über die mathematische Probleme (oder Sprachen), und auch in verschiedenen Sprachen. Das Problem ist folgendes: In einer Zelle in einem Gefängnis, einem Gefangenen, 2 Türen und 2-Wachen, einer an jeder Tür. Der Gefangene weiß, dass eine freie Flügel Ausfahrt Tür und eine weitere Tür zu mehr als ein Leben lang im Gefängnis. Wir wissen auch, dass ein Vormund immer die Wahrheit sagt und der andere sagt immer liegt. Es muss gesagt werden, dass liegt an der Tür, führt ein Leben im Gefängnis oder in die andere Richtung um. Wissen, all dies, die Gefangenen müssen eine Frage stellen, entweder Wächter (die Gefangenen, noch wissen, was der Guardian, dass die Wahrheit und das liegt, sagt er). Frage, was wird zu wissen, was ist das Tor der Freiheit? Die Antwort, am 31. August.

Български (búlgar):
Като причина за това е 130 публикувате в този блог, аз ще направя по математика проблеми (или езици), а също и на различни езици. Проблемът е това:

В една клетка в затвора, затворник, 2 врати и 2 изходни устройства, по една на всяка врата. Затворникът знае, че свободното крило изходната врата и една врата за да бъде над живота си в затвора. Ние също така знаем, че настойник винаги казва истината, а другият винаги разказва лъжи. То трябва да се каже, че лежи на вратата, която води сте над живота в затвора, или друг начин.

Знаейки всичко това, затворника трябва да зададете въпрос или настойници (затворника, нито знам какво Guardian казва, че истината и лъжата, казва той). QUESTION КАКВО ЩЕ БЪДАТ НАПРАВЕНИ да знам какво е портата НА СВОБОДА?

В отговор, на 31 август.

Hrvatski (croat):
Zbog toga je 130 post na ovom blogu, ja ću na matematičke probleme (ili jezika), tako i na različitim jezicima. Problem je ovaj:

U ćeliju u zatvor, zatvorenik, 2 vrata i 2 izlazne stražara, jedan na svakom ulazu. Zatvorenik zna da je slobodan izlaz krila vrata do vrata, a drugi se preko doživotno u zatvoru. Također smo znali da se skrbnik uvijek govori istinu, a drugi uvijek govori laži. On je kazao da se nalazi na ulazu da vas vodi kroz vijek u zatvoru, ili obrnuto.

Znajući sve to, na zatvorenik mora postaviti pitanje da ili skrbnika (u zarobljenik, niti znaju što je Guardian kaže da je istina i laži kaže). Pitati što će biti ZNATI ŠTO JE vrata SLOBODA?

Odgovor, kolovoz 31.

Dansk (danès):
På grund af at der er 130 indlæg i denne blog, vil jeg gøre på matematiske problemer (eller sprog), og også på forskellige sprog. Problemet er dette:

I en celle i et fængsel, en fange, 2 døre og 2 output vagter, én på hver dør. Fangen ved, at et frit fløj exit døren og en anden dør, der skal gennem et helt liv i fængsel. Vi ved også, at en værge altid fortæller sandheden, og den anden altid fortæller løgne. Det skal siges, der ligger ved siden af døren, der fører dig gennem et helt liv i fængsel eller den anden vej rundt.

Vide alt dette, fangen skal stille et spørgsmål til enten vogtere (fangen, og heller ikke vide, hvad Guardian siger, at sandhed og løgne, siger han). Spørgsmål: Hvordan vil blive stillet til at vide, hvad der gaten MED FRIHED?

Reaktionen på den 31 august.

Slovenský (eslovac):
Z dôvodu, že je 130 príspevok v tomto blogu, budem robiť na math problémy (alebo jazyky), a taktiež v rôznych jazykoch. Problém je tento:

V cele vo väzení, väzeň, 2 dvere a 2 výstup stráže, po jednom na každé dvere. Väzeň vie, že slobodný odchod krídla dverí a ďalšie dvere, ktoré majú byť po celý život vo väzení. Vieme tiež, že opatrovník vždy hovorí pravdu a druhý vždy hovorí, že klame. Je potrebné povedať, že leží pri dverách, ktoré vedie vás po celý život vo väzení, alebo naopak.

To všetko s vedomím, že väzeň musí klásť otázku, buď strážci (väzeň, aby vedeli, čo Guardian tvrdí, že pravdy a lži, říká). Otázku, čo budú vedieť, čo je brána slobody?

Reakcie na 31. augusta.

Slovenski (eslovè):
Zaradi tega je 130 objava na tem blogu, bom o math težave (ali jezikih), in tudi v različnih jezikih. Problem je v tem:

V celico v zapor, zapornik, 2 vrati in 2 izhodna straže, po eno na vsako vrata. Zapornik ne ve, da je prost izhod krilu vrat in druga vrata, ki se v celotnem življenju v zaporu. Vemo tudi, da je varuh vedno pove resnico in drugi vedno govori laži. Treba je dejal, da je v vrata, ki vas vodi skozi vse življenje v zaporu ali pa obratno.

Vedoč vse to, je zapornik mora vprašati niti skrbniki (v zapornik, niti ne vedo, kaj je varuh pravi, da je resnica in laži reče). VPRAŠANJE KAJ BO treba vedeti, kaj so vrata SVOBODE?

V odgovor na 31. avgust.

Eesti (estonià):
Tõttu, mis on 130 postitus selles blogis, ma teen kohta math probleeme (või keeltes), ja ka erinevaid keeli. Probleem on järgmine:

Ühes küvetis vangla kinnipeetavat, 2 ust ja 2 väljund kaitsepiirded, üks uks. The vang teab, et vaba tiiva väljumise ukse ja teine uks on kogu elu jooksul vanglas. Teame ka, et eestkostja alati räägib tõtt ja teine alati ütleb valesid. Tuleb öelda, et on ukse juures, mis viib teid kogu elu vanglas või teisel viisil ringi.

Teades kõike seda, et vang peab küsimuse kas eestkostjate (vangi, ega tea, mida Guardian ütleb, et tõde ja asub ta ütleb). KÜSIMUS MILLEKS tehakse teada, milline on värav VABADUSEL?

Vastus kohta 31. august.

Suomi (finès):
Sen vuoksi, että on 130 post tässä blogissa, aion tehdä laskutoimitukset ongelmia (tai kielillä), ja myös eri kielillä. Ongelma on tämä:

Kun solu vankilaan, vanki, 2 ovet ja 2 tuotos suojukset, yksi kullekin ovelle. Vanki tietää, että vapaa-siipi poistua oven ja toinen ovi on koko elinaikana vankilassa. Tiedämme myös, että vartija kertoo aina totuuden ja muille aina kertoo valheita. On sanottu, että on ovea, joka johtaa sinut koko elinaikana vankilassa tai toisin päin.

Tietäen tämän, vangin on kysyä joko holhoojat (vanki, eikä tiedä, mitä Guardian kertoo, että totuus ja valheita hän sanoo). KYSYMYS MITÄ saadaan Tiedän, mikä on GATE VAPAUTEEN?

Vastaus, 31. elokuuta.

Français (francès):
En raison de cela est dans les 130 post de ce blog, je vais le faire sur les problèmes de mathématiques (ou des langues), et aussi dans différentes langues. Le problème est le suivant:

Dans une cellule dans une prison, un prisonnier, 2 portes et 2 sorties gardes, un sur chaque porte. Le prisonnier sait que la liberté de l'aile et l'autre porte de sortie à la porte sur une durée de vie en prison. Nous savons aussi que le tuteur dit toujours la vérité et l'autre dit toujours des mensonges. Il faut dire qui est à la porte qui vous mène sur une durée de vie en prison ou dans l'autre sens.

Sachant tout cela, le prisonnier doit se poser une question à deux tuteurs (le prisonnier, ni savoir ce que le Guardian affirme que la vérité et les mensonges qu'il dit). QU'EST-CE QUE LA QUESTION SERA FAITE DE SAVOIR QUELLE EST LA GRILLE DE LA LIBERTE?

La réponse, le 31 er août.

Ελληνικά (grec):
Λόγω του ότι είναι το 130 post σε αυτό το blog, θα κάνω σχετικά με την μαθηματικά προβλήματα (ή γλώσσες), καθώς επίσης και σε διάφορες γλώσσες. Το πρόβλημα είναι το εξής:

Σε ένα κελί σε μια φυλακή, ένας κρατούμενος, 2 θύρες εξόδου προφυλακτήρες και 2, ένα για κάθε θύρα. Ο κρατούμενος ξέρει ότι μια ελεύθερη πτέρυγα πόρτα εξόδου και μια άλλη πόρτα για να είναι κατά τη διάρκεια της ζωής του στη φυλακή. Γνωρίζουμε επίσης ότι θεματοφύλακας πάντα λέει την αλήθεια και τα άλλα πάντα λέει ψέματα. Πρέπει να πούμε ότι είναι η πόρτα που σας οδηγεί κατά τη διάρκεια της ζωής του στη φυλακή ή το αντίστροφο.

Γνωρίζοντας όλα αυτά, ο κρατούμενος πρέπει να θέσω ένα ερώτημα είτε κηδεμόνων (το κρατούμενο, δεν γνωρίζουμε ποιες είναι οι Guardian λέει ότι η αλήθεια και τα ψέματα που λέει). Ερώτημα τι θα γίνει να ξέρουμε τι είναι η Πύλη της ελευθερίας;

Η απάντηση, για την 31η του Αυγούστου.

हिन्दी (hindi):
उस की वजह से इस ब्लॉग में 130 पद, मैं गणित समस्याओं (या भाषाओं पर) हो जाएगा, और भी अलग अलग भाषाओं में है. समस्या यह है:

एक जेल, एक कैदी, 2 दरवाज़े और 2 उत्पादन गार्ड, एक प्रत्येक दरवाजे पर में एक सेल में. इस कैदी है कि एक स्वतंत्र पंख निकास द्वार और दूसरा दरवाजा जेल में एक जीवन भर से अधिक होने का पता है. हम यह भी है कि एक संरक्षक हमेशा सच और झूठ हमेशा कहता अन्य कहता है. कहा जा करने के लिए यह है कि दरवाजे पर झूठ है कि जेल में एक जीवनकाल या दूसरी तरह के आसपास के ऊपर तुम ले जाता है.

यह सब जानने के बाद, इस कैदी या तो संरक्षक के लिए (इस कैदी, एक सवाल पूछना चाहिए और न ही पता संरक्षक जो कहती है कि सच और झूठ वे कहते हैं). क्या पता है क्या स्वतंत्रता का द्वार है बनाया जाएगा प्रश्न?

यह प्रतिक्रिया, 31 अगस्त को.

Magyar (hongarès):
Miatt ez a 130 hozzászólás ebben a blogot, úgy fog tenni a matematikai problémák (vagy nyelv), valamint a különböző nyelveken. A probléma ez:

Egy cellában egy börtön, fogoly, 2 ajtó és 2 kimenet őrök, egy-egy ajtó. A rab tudja, hogy a szabad szárnya exit ajtó és egy másik ajtó a életen át a börtönben. Azt is tudjuk, hogy a gondnok mindig megmondja az igazat, a másik mindig azt mondja hazudik. El kell mondani, hogy hazugság az ajtón, ami akkor több mint egy életre a börtönökben, vagy pedig fordítva.

Tudva ezt, a foglyot meg kell kérdezni a kérdés, hogy vagy a biztonsági őröket (a fogoly, és nem tudom, mi a Guardian azt állítja, hogy az igazságot és a hazugságokat mond.) Kérdést, hogy milyen lesz tudni, hogy mi van kapujának szabadság?

A válasz, augusztus 31-jén.

Bahasa Indonesia (indonesi):
Oleh karena itulah 130 posting di blog ini, saya akan melakukannya pada masalah matematika (atau bahasa), dan juga dalam bahasa yang berbeda. Masalahnya adalah ini:

Dalam sel di penjara, seorang tawanan, 2 pintu dan penjaga 2 output, satu pada setiap pintu. Tawanan yang tahu bahwa gratis sayap keluar dari pintu ke pintu lain dan berakhir di penjara seumur hidup. Kami juga mengetahui bahwa seorang wali selalu memberitahu kebenaran dan lainnya selalu memberitahu terletak. Ia harus mengatakan yang terletak di depan pintu yang mengarahkan Anda selama di penjara seumur hidup atau lainnya di sekitar jalan.

Mengetahui semua ini, tawanan harus mengajukan pertanyaan kepada salah satu wali (yang tawanan, dan tidak tahu apa yang Guardian mengatakan bahwa kebenaran dan terletak ujarnya). PERTANYAAN APA AKAN DIBUAT TO KNOW WHAT IS THE GATE OF FREEDOM?

Respon, pada 31 Agustus.

Italiano (italià):
In ragione di ciò è il 130 post di questo blog, lo farò sulla matematica problemi (o le lingue), e anche in diverse lingue. Il problema è questo:

In una cella di una prigione, un prigioniero, a 2 porte e 2 guardie di uscita, uno per ogni porta. Il prigioniero sa che una libera uscita ala porta e un'altra porta ad essere più di una vita in prigione. Sappiamo anche che un custode dice sempre la verità e l'altro dice sempre bugie. Va detto che si trova presso la porta che conduce una vita più in carcere o il contrario.

Sapendo tutto questo, il prigioniero deve porre una domanda a uno dei tutori (il prigioniero, né sa che cosa il Guardian afferma che la verità e la menzogna che dice). QUESTIONE CHE COSA SARA 'FATTA PER SAPERE COSA E' LA PORTA DI LIBERTÀ?

La risposta, il 31 ° agosto.

Latviešu (letó):
Dēļ, kas ir 130 post šajā blogā, es darīšu par math problēmas (vai valodās), kā arī citās valodās. Problēma ir šī:

In šūna ir cietumā, ieslodzīto, 2 durvīm un 2 izejas sargi, pa vienam katrā durvīm. Par gūsteknis zina, ka brīva spārnu izejas durvju un citu durvju, kas visas dzīves laikā cietumā. Mēs arī zinām, ka aizbildņa vienmēr stāsta patiesību un citiem vienmēr stāsta slēpjas. Ir jāsaka, ka ir pie durvīm, kas ļauj jums visas dzīves laikā cietumā vai otrādi.

Zinot visu to, ieslodzītais ir uzdot jautājumu, vai nu aizbildņiem (turpmāk ieslodzīto, kā arī zināt, ko Guardian saka, ka patiesība un ir viņš saka). Jautājumu, tiks veikti ZINĀT KAS IR GATE BRĪVĪBAS?

Atbildi, augustā 31.

Lietuvių (lituà):
Dėl to, kad yra 130 postą šio dienoraščio, aš dėl matematikos problemų (ar kalbomis), taip pat skirtingų kalbų. Problema yra tokia:

Į ląstelių į kalėjimą, kalinio, 2 durys ir 2 išėjimo apsaugus, po vieną durų. Kaliniui žino, kad nemokama Sparnas išėjimo durys ir kitos durys turi būti per visą gyvenimą kalėjime. Taip pat mes žinome, kad globėjas visada sako tiesą, o kitas visada sako melas. Reikia pasakyti, kad tenka prie durų, kuri veda jus per visą gyvenimą kalėjime arba atvirkščiai.

Žinant visa tai, kaliniui turi užduoti klausimą arba globėjai (kaliniui, nei žinoti, kas Sergėtojų sako, kad tiesa ir melas sako). KLAUSIMAS KAS bus ŽINOTI KAS YRA vartai LAISVĖ?

Atsako, nuo rugpjūčio 31.

Malti (maltès):
Minħabba li hija l-130 post f'dan blog, I se do dwar il-matematika problemi (jew lingwi), u wkoll fil-lingwi differenti. Il-problema hija din:

F'ċellola f'ħabs, unier, 2 bibien u 2 output guards, wieħed fuq kull bieb. Il-priġunier jaf li ħielsa ġwienaħ ħruġ u ieħor bieb bieb biex matul il-ħajja fil-ħabs. Nafu wkoll li l-gwardjan dejjem ma jqarrqux u l-oħra dejjem jgħidlekx tinsab. Irid jingħad li tinsab fil-bieb li jwassal inti tul ħajjithom fil-ħabs jew bil-maqlub.

Jaf dan kollu, il-priġunier għandu jitlob xi mistoqsija jew gwardjani (-ħabsin, u lanqas ikunu jafu l-Guardian jgħid li l-verità u l-jinsab jgħid). MISTOQSIJA X'SE JKUN made TKUN TAF X'INHU IL-LIBERTÀ TA 'Gate?

Ir-rispons, fuq Awissu 31.

Nederlands (holandès):
Volgens de reden van dat de 130 posten in dit blog, ik zal doen op de wiskundige problemen (of talen), en ook in verschillende talen. Het probleem is dit:

In een cel in een gevangenis, een gevangene, 2 deuren en 2 output bewakers, een op elke deur. De gevangene weet dat een vrije vleugel afslag deur en een deur te worden over een levensduur in de gevangenis. We weten ook dat een voogd altijd de waarheid vertelt en de andere altijd vertelt leugens. Het moet gezegd dat ligt aan de deur die leidt je een leven lang in de gevangenis of de andere manier rond.

Het kennen van dit alles, de gevangene moet een vraag stellen aan hetzij voogden (de gevangene, en evenmin weet wat de Guardian zegt dat de waarheid en de leugens zegt hij). VRAAG WAT WILL BE MADE TO KNOW WHAT IS THE GATE VAN VRIJHEID?

De reactie, op 31 augustus.

Norsk (noruec):
Som grunn av det er 130 innlegg i denne bloggen, vil jeg gjøre på matematiske problemer (eller språk), og også i forskjellige språk. Problemet er dette:

I en celle i et fengsel, en fange, 2 dører og 2 output vakter, en på hver dør. Fangen vet at et fritt fløyen avslutte døren og en annen dør til å være over en livstid i fengsel. Vi vet også at en verge alltid forteller sannheten, og den andre alltid forteller løgnene. Det må sies som ligger ved døren som fører deg over livet i fengsel, eller omvendt.

Vite alt dette, fangen må stille et spørsmål til enten verger (fangen, og heller ikke vet hva Guardian sier at sannheten og ligger han sier). Hva vil bli gjort for å vite hva som er porten av frihet?

Responsen på 31 august.

Polski (polonès):
Z powodu, że jest 130 post w tym blogu będę robić w sprawie problemów matematycznych (lub językach), a także w różnych językach. Problem polega na tym:

W celi w więzieniu, więzień, 2 drzwiami i 2 wyjścia strażników, jeden na każde drzwi. Więzień wie, że wolny skrzydło drzwi i wyjść innym drzwi, które mają być w trakcie całego życia w więzieniu. Wiemy również, że strażnik zawsze mówi prawdę i mówi zawsze jest inne. Należy stwierdzić, że leży na drzwi, które prowadzi w trakcie całego życia w więzieniu lub na odwrót.

Wiedząc to wszystko, więzień musi zadać pytanie albo opiekunów (osadzonego, ani wiedzieć, co mówi, że strażnik prawdy i kłamstwa mówi). ZAPYTANIE CO będzie wiedzieć, co jest brama WOLNOŚĆ?

W odpowiedzi na 31 sierpnia.

Português (portuguès):
Em razão do que é o 130 post neste blog, vou fazer a matemática sobre problemas (ou idiomas), e também em várias línguas. O problema é este:

Em uma cela numa prisão, um prisioneiro, 2 portas de saída e 2 guardas, um em cada porta. O prisioneiro sabe que uma porta e sair livre asa outra porta a ser ao longo da vida na prisão. Sabemos também que um guardião diz sempre a verdade e o outro diz sempre mentiras. É preciso que se diga que está na porta que leva você ao longo da vida na prisão ou o contrário.

Sabendo tudo isto, o preso deve fazer uma pergunta a qualquer tutores (o prisioneiro, nem sei o que o Guardian diz que a verdade e as mentiras que ele diz). PERGUNTA QUE SERÃO FEITOS PARA SABER QUAL É O portão da liberdade?

A resposta, em 31 ago.

Român (romanès):
Prin urmare, care este de 130 post din acest blog, o voi face cu privire la probleme de matematica (sau de limbi) şi, de asemenea, în diferite limbi. Problema este aceasta:

Într-o celulă într-o închisoare, un prizonier, 2 usi si 2 iesire paznici, câte unul pe fiecare usa. Detinutul ştie că o aripa liberă uşa de ieşire şi de o altă uşă pentru a fi pe o durata de viaţă în închisoare. Ştim, de asemenea, că un gardian spune mereu adevărul şi de a spune mereu alte minciuni. Ea trebuie să fi spus că se află la uşă pe care vă conduce pe o durata de viaţă în închisoare sau invers.

Ştiind toate acestea, a detinut o întrebare trebuie să îi ceară să fie tutorilor (prizonierul, şi nici nu ştiu ce The Guardian afirmă că adevărul şi minciuni spune el). ÎNTREBARE CE se va face să ştii ce este poarta DE LIBERTATE?

Răspunsul, pe 31 august.

Русский (rus)
В силу этого является 130 поста в этом блоге я буду делать по математике проблемы (или языков), а также на различных языках. Проблема заключается в следующем:

В камере в тюрьме, заключенный, 2 двери и 2 выхода охранников, один на каждой двери. Заключенный знает о том, что свободный выезд крыла двери и другую дверь будет в течение срока в тюрьме. Мы знаем также, что опекун всегда говорит правду, а другой всегда говорит ложь. Следует сказать, что лежит в дверь, которая ведет вас в течение жизни в тюрьме, или наоборот.

Зная все это, заключенный должен задать вопрос, либо опекунов (заключенный, не знаю, что "Гардиан" утверждает, что истина и ложь он сказал). Вопрос о том, что будет знать, что IS THE GATE свободы?

В ответ на 31 августа.

Српски (serbi):
Због тога је 130 пост на овом блогу, ја ћу на математичке проблеме (или језика), тако и на различитим језицима. Проблем је овај:

У ћелију у затвор, затвореник, 2 врата и 2 излазне стражара, један на сваком улазу. Затвореник зна да је слободан излаз крила врата до врата, а други се преко доживотно у затвору. Такође смо знали да се старатељ увек говори истину, а други увек говори лажи. Он је казао да се налази на улазу да вас води кроз век у затвору, или обрнуто.

Знајући све то, на затвореник мора поставити питање да или старатеља (у заробљеник, нити знају шта је Гуардиан каже да је истина и лажи каже). Питати што ће бити ЗНАТИ ШТА ЈЕ врата СЛОБОДА?

Одговор, аугуст 31.

Svenska (suec):
göra om math problem (eller språken), och även på olika språk. Problemet är detta:

I en cell i ett fängelse, en fånge, 2 dörrar och 2 utgångsenergi vakter, en på varje dörr. Den fånge vet att en fri flygeln stänga dörren och en annan dörr som under en livstid i fängelse. Vi vet också att en väktare alltid talar sanning och den andra alltid talar lögner. Det måste sägas som ligger vid dörren som leder dig under en livstid i fängelse eller tvärtom.

Att veta allt det här, fången måste ställa en fråga till antingen vårdnadshavare (fången, och inte heller vet vad Guardian säger att sanningen och det är han säger). Fråga: Vad kommer att göras för att veta vad som är grinden MED FRIHET?

Svaret, den 31 augusti.

Tagalog (tagal):
Dahil sa atipan ng pawid ay ang 130 post sa blog na ito, ako ay gagawin sa mga problema sa matematika (o mga wika), at din sa iba't-ibang mga wika. Ang problema ay ito:

Sa isang cell sa isang bilangguan, ang isang bilanggo, 2 mga pinto at 2 output guards, isa sa bawat pinto. Ang mga bilanggo alam na ang isang libreng lumipad at lumabas sa pinto ng isa pang pinto sa loob ng isang buhay sa bilangguan. Alam din namin na ang isang tagapag-alaga palaging nagsasabi ang katotohanan at ang iba pang mga laging nagsasabi lies. Ito ay dapat sinabi na lies sa pinto na nangunguna sa inyo sa loob ng isang buhay sa bilangguan o sa iba pang mga paraan sa paligid.

Alam ang lahat ng ito, ang bilanggo ay dapat na humingi ng isang katanungan sa alinman tagapag-alaga (ang bilanggo, at hindi rin alam kung ano ang Guardian says na ang katotohanan at ang lies siya says). TANONG ANO AY GINAWA NA DAPAT MALAMAN ANO ANG Gate NG KALAYAAN?

Ang sagot, sa Agosto 31.

ไท (tai):
เหตุที่เป็น 130 โพสต์ในบล็อกนี้ฉันจะทำในคณิตศาสตร์ปัญหา (หรือภาษา) และในภาษาที่แตกต่างกัน. ปัญหานี้เป็น:

ในเซลล์ในคุกเป็นเชลย, 2 ประตูและ 2 เอาต์พุต guards หนึ่งในแต่ละประตู. เชลยที่รู้ว่าฟรีปีกอื่นๆออกจากประตูและประตูที่ผ่านไปตลอดชีวิตในคุก. นอกจากนี้เราจะทราบว่าผู้คุ้มครองเสมอบอกความจริงและอื่นๆเสมอบอกอยู่. ได้ที่จะกล่าวว่าอยู่ที่ประตูที่ทำให้คุณเหนืออายุในการจำคุกหรืออื่นๆทาง รอบ.

รอบรู้ทั้งหมดนี้ที่เชลยต้องถามเพื่อทั้งผู้ปกครอง (ที่เชลยและไม่มีผู้คุ้มครองรู้กล่าวว่าความจริงและที่อยู่ที่เขากล่าว). คำถามจะทำรู้คืออะไรประตูแห่งเสรีภาพ?

การตอบสนองใน 31 สิงหาคม.

Türkçe (turc):
Bu nedenle bu blogu yılında 130 yazı, ben matematik problemleri (veya dilleri üzerinde) yapacak ve ayrıca farklı dil bulunuyor. Sorun şu:

Hapis, bir mahkum, 2 kapı ve 2 çıkış korumaları, her biri bir kapıya bir hücreye. Mahkum bir ücretsiz kanat çıkış kapı ve başka bir kapı hapishanede ömür boyu üzerinde olmaya bilir. Ayrıca, bir dost her zaman gerçeği ve her zaman yalan söyler diğer söyler biliyorum. Söylenebilir çok olduğu için kapıda yatıyor bu hapishanede ömür boyu veya tersi üzerinden ulaşıyorsunuz.

Bütün bunları bilmek, mahkumu da veliler için (mahkumu, bir soru sormak gerekir, ne de bildiğiniz Guardian ne diyor bu gerçeği ve diyor yatıyor). NE biliyor musun FREEDOM OF kapı yapılacak SORU?

Bu yanıt, 31 Ağustos tarihinde.

Українська (ucraïnès):
В силу цього є 130 поста в цьому блозі я буду робити з математики проблеми (або мов), а також на різних мовах. Проблема полягає в наступному:

У камері у в'язниці, укладений, 2 двері та 2 виходу охоронців, один на кожних дверей. Ув'язнений знає про те, що вільний виїзд крила двері та іншу двері буде протягом терміну у в'язниці. Ми знаємо також, що опікун завжди говорить правду, а інший завжди говорить неправду. Слід сказати, що лежить у двері, що веде вас протягом життя у в'язниці, або навпаки.

Знаючи все це, ув'язнений повинен поставити запитання, або опікунів (укладений, не знаю, що "Гардіан" стверджує, що істина і брехня він сказав). Питання про те, що буде знати, що IS THE GATE свободи?

У відповідь на 31 серпня.

Tiếng Việt (vietnamita):
Bởi vì đó là 130 bài đăng trong blog này, tôi sẽ làm về những vấn đề toán học (hoặc ngôn ngữ), và cũng có trong nhiều ngôn ngữ khác nhau. Vấn đề này:

Trong một tế bào trong một nhà tù, một prisoner, 2 cửa ra vào và 2 đầu ra bảo vệ, một trong những trên mỗi cửa. Các prisoner biết rằng miễn phí đi theo lối ra cánh cửa và một cửa để được qua đời trong một nhà tù. Chúng tôi cũng biết rằng một người giám hộ luôn luôn nói sự thật và luôn luôn nói khác nằm. Nó phải được nói, nằm ở cửa đó sẽ dẫn bạn qua đời trong một nhà tù hay cách khác xung quanh.

Hiểu biết tất cả những điều này, các prisoner phải đặt một câu hỏi đến, hoặc người giám hộ (các prisoner, và cũng không biết những người giám hộ cho biết, sự thật và nằm, anh nói). CÂU HỎI GÌ sẽ được thực hiện dưới BIẾT LÀ GÌ cửa ngõ FREEDOM?

Những câu trả lời, ngày tháng tám 31.


Gràcies a:

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada